Ochrona danych osobowych

ACS > Ochrona danych osobowych

Klauzule informacyjne.


Dla Pracowników.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i jakie są dane kontaktowe administratora?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  „ACS” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 146) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 49, KRS: 0000312312, NIP: 5222893099 [dalej: ACS]. Z administratorem można skontaktować się poprzez e-mail lub telefonicznie. Adres e-mail: dpo@a-cs.pl, telefon: +48 22 650 25 97.

W jaki sposób można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: dpo@a-cs.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez ACS, w tym realizacji Państwa praw.

W jakim celu mogą być przetwarzane Pani/Pana dane osobowe i w jaki sposób mogą być one wykorzystywane oraz na jakiej podstawie?

 Jeśli jest Pani/Pan pracownikiem ACS, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:

 1. Świadczenia przez Panią/Pana pracy i realizacji przez ACS obowiązków wynikających z wymagań prawnych, m.in z prawa pracy, prawa podatkowego oraz umożliwienia z Panią/Panem kontaktu innym pracownikom, zleceniobiorcom, kontrahentom i klientom ACS jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków pracowniczych. Poniżej opisany został sposób i podstawa przetwarzania tych danych:
  • Podstawa przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
   • 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – podstawa prawna: kodeks pracy, prawo finansowe, podatkowe i ubezpieczeń społecznych) oraz
   • na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – umożliwienie kontaktu z pracownikami, w celu świadczenia usług);
  • Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: pracownicy ACS, dostawcy i podwykonawcy ACS, instytucje państwowe wymagające Pani/Pana danych, o ile jest to niezbędne do wykonywania obowiązków pracowniczych;
  • Przekazywanie do Państwa trzeciego: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  • Czas przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez prawo.
 2. Jeśli świadczy Pan/Pani pracę w zakresie kontroli bezpieczeństwa i dostępu, dodatkowo dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji tego procesu. W takim przypadku poniżej opisany został sposób i podstawa przetwarzania tych danych:
  • Podstawa przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
   • 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – świadczenia usług kontroli bezpieczeństwa i dostępu);
  • Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: pracownicy ACS, partnerzy biznesowi ACS, instytucje państwowe i międzynarodowe, firmy ubezpieczeniowe, o ile jest to niezbędne do wykonywania obowiązków pracowniczych;
  • Przekazywanie do Państwa trzeciego: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Szwajcarii na podstawie decyzji „Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii”.
  • Czas przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane z terminem zgodnym z wymaganiami prawnymi, dane dotyczące certyfikatów pracowników będą przechowywane do momentu wygaśnięcia ich ważności.
 3. Jeśli świadczy Pan/Pani pracę w zakresie usług ochrony fizycznej, porządkowych, obsługi parkingów lub sprzątania samolotów, dane osobowe są dodatkowo wykorzystywane do realizacji tych procesów. W takim przypadku poniżej opisany został sposób i podstawa przetwarzania tych danych:
  • Podstawa przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
   • 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – świadczenia usług: ochrony fizycznej; porządkowych; obsługi parkingów i samolotów);
  • Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: pracownicy ACS, partnerzy biznesowi ACS, instytucje państwowe, firmy ubezpieczeniowe, o ile jest to niezbędne do wykonywania obowiązków pracowniczych;
  • Przekazywanie do Państwa trzeciego: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  • Czas przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane z terminem zgodnym z wymaganiami prawnymi, dane dotyczące certyfikatów pracowników będą przechowywane do momentu wygaśnięcia ich ważności.

ACS dokłada najwyższej staranności, aby dostęp do Państwa danych osobowych miała dostęp jak najmniejsza grupa osób, dla których te dane są niezbędne oraz aby dane było przetwarzane w jak najwęższym zakresie. Powyżej zostały przedstawione sposoby przetwarzania, podstawy prawne oraz kategorie odbiorców, które mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, ale tylko wtedy, jeśli jest to niezbędne do realizacji ww. celów przetwarzania.

Jakie są Pani / Pana prawa odnośnie swoich danych osobowych przetwarzanych przez ACS?

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Czy i dlaczego podanie danych jest obowiązkowe do realizacji celu przetwarzania oraz co się stanie, jeśli nie poda Pani/Pan danych niezbędnych do realizacji tego celu?

Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem świadczenia przez Panią/Pana pracy, podanie przez Panią/Pana danych w zakresie określonym w przepisach prawa jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości świadczenia pracy lub niespełnienie wymogów prawnych. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

Czy Pani/Pana dane będą wykorzystywane do podejmowania w sposób zautomatyzowany decyzji odnośnie Pani/Pana oraz czy stosowane będzie profilowanie (forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby)?

ACS nie będzie podejmował w sposób zautomatyzowany decyzji wobec Pani/Pana danych osobowych, w tym nie będzie poddawał Pani/Pana danych osobowych profilowaniu.


Dla Zleceniobiorców/Wykonawców.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i jakie są dane kontaktowe administratora?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ACS” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 146) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 49, KRS: 0000312312, NIP: 5222893099 [dalej: ACS]. Z administratorem można skontaktować się poprzez e-mail lub telefonicznie. Adres e-mail: dpo@a-cs.pl, telefon: +48 22 650 25 97.

W jaki sposób można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: dpo@a-cs.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez ACS, w tym realizacji Państwa praw.

W jakim celu mogą być przetwarzane Pani/Pana dane osobowe i w jaki sposób mogą być one wykorzystywane?

Jeśli jest Pani/Pan zleceniobiorcą/wykonawcą ACS, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:

 1. Świadczenia przez Panią/Pana usług dla ACS, realizacji przez ACS obowiązków wynikających z wymagań prawnych, m.in z prawa cywilnego, prawa podatkowego oraz umożliwienia z Panią/Panem kontaktu pracownikom, zleceniobiorcom, kontrahentom i klientom ACS jeśli jest to niezbędne do realizacji usług dla ACS. Poniżej opisany został sposób i podstawa przetwarzania tych danych:
  • Podstawa przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
   • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz
   • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – podstawa prawna: prawo cywilne, prawo finansowe, podatkowe i ubezpieczeń społecznych);
  • Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: pracownicy ACS, dostawcy i podwykonawcy ACS, instytucje państwowe wymagające Pani/Pana danych, o ile jest to niezbędne do wykonywania usług świadczonych przez Panią/Pana;
  • Przekazywanie do Państwa trzeciego: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  • Czas przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez prawo, jeśli istnieje taki wymóg prawny, w przypadku pozostałych danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu współpracy lub zgodnie z zapisami umów.
 2. Jeśli świadczy Pan/Pani usługi w zakresie kontroli bezpieczeństwa i dostępu, dodatkowo dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji tego procesu. W takim przypadku poniżej opisany został sposób i podstawa przetwarzania tych danych:
  • Podstawa przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
   • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – świadczenia usług kontroli bezpieczeństwa i dostępu);
  • Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: pracownicy ACS, partnerzy biznesowi ACS, instytucje państwowe i międzynarodowe, firmy ubezpieczeniowe, o ile jest to niezbędne do wykonywania usług świadczonych przez Panią/Pana;
  • Przekazywanie do Państwa trzeciego: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Szwajcarii na podstawie decyzji „Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii”;
  • Czas przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez prawo, jeśli istnieje taki wymóg prawny, w przypadku pozostałych danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu współpracy lub zgodnie z zapisami umów, dane dotyczące certyfikatów będą przechowywane do momentu wygaśnięcia ich ważności.
 3. Jeśli świadczy Pan/Pani usługi w zakresie ochrony fizycznej, usług porządkowych, obsługi parkingów lub sprzątania samolotów, dane osobowe są dodatkowo wykorzystywane do realizacji tych procesów. W takim przypadku poniżej opisany został sposób i podstawa przetwarzania tych danych:
  • Podstawa przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
   • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – świadczenia usług: ochrony fizycznej; porządkowych; obsługi parkingów i samolotów);
  • Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: pracownicy ACS, partnerzy biznesowi ACS, instytucje państwowe, firmy ubezpieczeniowe, o ile jest to niezbędne do wykonywania usług świadczonych przez Panią/Pana;
  • Przekazywanie do Państwa trzeciego: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  • Czas przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez prawo, jeśli istnieje taki wymóg prawny, w przypadku pozostałych danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu współpracy lub zgodnie z zapisami umów, dane dotyczące certyfikatów będą przechowywane do momentu wygaśnięcia ich ważności.

ACS dokłada najwyższej staranności, aby dostęp do Państwa danych osobowych miała dostęp jak najmniejsza grupa osób, dla których te dane są niezbędne oraz aby dane było przetwarzane w jak najwęższym zakresie. Powyżej zostały przedstawione sposoby przetwarzania, podstawy prawne oraz kategorie odbiorców, które mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, ale tylko wtedy, jeśli jest to niezbędne do realizacji ww. celów przetwarzania.

Jakie są Pani / Pana prawa odnośnie swoich danych osobowych przetwarzanych przez ACS?

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Czy i dlaczego podanie danych jest obowiązkowe do realizacji celu przetwarzania oraz co się stanie, jeśli nie poda Pani/Pan danych niezbędnych do realizacji tego celu?

Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy, nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy i świadczenia przez Panią/Pana usług.

Czy Pani/Pana dane będą wykorzystywane do podejmowania w sposób zautomatyzowany decyzji odnośnie Pani/Pana oraz czy stosowane będzie profilowanie (forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby)?

ACS nie będzie podejmował w sposób zautomatyzowany decyzji wobec Pani/Pana danych osobowych, w tym nie będzie poddawał Pani/Pana danych osobowych profilowaniu.


Dla Osób kontaktujących się z ACS. 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i jakie są dane kontaktowe administratora?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  „ACS” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 146) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 49, KRS: 0000312312, NIP: 5222893099 [dalej: ACS]. Z administratorem można skontaktować się poprzez e-mail lub telefonicznie. Adres e-mail: dpo@a-cs.pl, telefon: +48 22 650 25 97.

W jaki sposób można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych , należy wysłać wiadomość e-mail na adres: dpo@a-cs.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez ACS, w tym realizacji Państwa praw.

W jakim celu mogą być przetwarzane Pani/Pana dane osobowe i w jaki sposób mogą być one wykorzystywane oraz na jakiej podstawie?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na prośbę kontaktu, rozpatrzenia i obsługi złożonego przez Panią/Pana zapytania lub wniosku. Poniżej opisany został sposób i podstawa przetwarzania tych danych:

 1. Podstawa przetwarzania: przetwarzanie stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze zgłoszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli w zgłoszeniu poda nam Pani/Pan dane osobowe dotyczące swojego zdrowia, wówczas będziemy je przetwarzać w tym celu na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;
 2. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: pracownicy ACS, dostawcy i podwykonawcy ACS, partnerzy biznesowi ACS, instytucje państwowe wymagające Pani/Pana danych na podstawie obowiązującego prawa np. Straży Granicznej;
 3. Przekazywanie do Państwa trzeciego: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 4. Czas przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez prawo.

ACS dokłada najwyższej staranności, aby dostęp do Państwa danych osobowych miała dostęp jak najmniejsza grupa osób, dla których te dane są niezbędne oraz aby dane były przetwarzane w jak najwęższym zakresie. Powyżej zostały przedstawione sposoby przetwarzania, podstawy prawne oraz kategorie odbiorców, które mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, ale tylko wtedy, jeśli jest to niezbędne do realizacji ww. celów przetwarzania.

Jakie są Pani / Pana prawa odnośnie swoich danych osobowych przetwarzanych przez ACS?

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Czy i dlaczego podanie danych jest obowiązkowe do realizacji celu przetwarzania oraz co się stanie, jeśli nie poda Pani/Pan danych niezbędnych do realizacji tego celu?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia.

Czy Pani/Pana dane będą wykorzystywane do podejmowania w sposób zautomatyzowany decyzji odnośnie Pani/Pana oraz czy stosowane będzie profilowanie (forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby)?

ACS nie będzie podejmował w sposób zautomatyzowany decyzji wobec Pani/Pana danych osobowych, w tym nie będzie poddawał Pani/Pana danych osobowych profilowaniu.


Dla Potencjalnych Pracowników Lub Zleceniobiorców / Wykonawców. 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i jakie są dane kontaktowe administratora?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  „ACS” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 146) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 49, KRS: 0000312312, NIP: 5222893099 [dalej: ACS]. Z administratorem można skontaktować się poprzez e-mail lub telefonicznie. Adres e-mail: dpo@a-cs.pl, telefon: +48 22 650 25 97.

W jaki sposób można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych , należy wysłać wiadomość e-mail na adres: dpo@a-cs.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez ACS, w tym realizacji Państwa praw.

W jakim celu mogą być przetwarzane Pani/Pana dane osobowe i w jaki sposób mogą być one wykorzystywane oraz na jakiej podstawie?

 Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji. Poniżej opisany został sposób i podstawa przetwarzania tych danych:

 1. Podstawa przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 pkt. a) b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 2. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: pracownicy ACS, instytucje państwowe, firmy ubezpieczeniowe;
 3. Przekazywanie do Państwa trzeciego: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 4. Czas przetwarzania: Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia przesłania CV oraz wypełnienia formularza. Za zgodą kandydatów w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

ACS dokłada najwyższej staranności, aby dostęp do Państwa danych osobowych miała dostęp jak najmniejsza grupa osób, dla których te dane są niezbędne oraz aby dane były przetwarzane w jak najwęższym zakresie. Powyżej zostały przedstawione sposoby przetwarzania, podstawy prawne oraz kategorie odbiorców, które mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, ale tylko wtedy, jeśli jest to niezbędne do realizacji ww. celów przetwarzania.

Jakie są Pani / Pana prawa odnośnie swoich danych osobowych przetwarzanych przez ACS?

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Czy i dlaczego podanie danych jest obowiązkowe do realizacji celu przetwarzania oraz co się stanie, jeśli nie poda Pani/Pan danych niezbędnych do realizacji tego celu?

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie jest brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Czy Pani/Pana dane będą wykorzystywane do podejmowania w sposób zautomatyzowany decyzji odnośnie Pani/Pana oraz czy stosowane będzie profilowanie (forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby)?

ACS nie będzie podejmował w sposób zautomatyzowany decyzji wobec Pani/Pana danych osobowych, w tym nie będzie poddawał Pani/Pana danych osobowych profilowaniu.

Dodatkowa informacja dla osób aplikujących przez formularz zgłoszeniowy lub po przez maila.

W celu rozpatrzenia przesyłanej korespondencji oraz CV w jego treści należy umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Poniżej przykładowa treść zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez „ACS” Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 49 (KRS: 0000312312) na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji, to należy umieścić zgodę o rozszerzonym zakresie. Poniżej przykładowa treść zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez „ACS” Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 49 (KRS: 0000312312) na potrzeby rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”